Logo
Potrebujete poradiť? Zavolajte
0 ks
za € 0,00
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za € 35,01 a máte dopravu ZADARMO
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy

Zasielame raz za 7 dní. Z odoberania newslettru sa môžete kedykoľvek odhlásiť  

  1. Úvod
  2. Novinky
Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže

Súťažný poriadok reklamnej a propagačnej súťaže

„Rastliny za 1000 EUR zadarmo“

(ďalej len „súťažný poriadok“)

 

Termín konania súťaže: 1. 7. 2021 – 31. 7. 2021

Prevádzkovateľ súťaže:

Mgr. Václav Vaculčík

Staničná 222/6

956 31 Krušovce

IČO: 45884161

 

Podmienky súťaže:

Súťaž „Rastliny za 1000 EUR zadarmo“ je reklamná a propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len ako „súťaž“). Poskytovateľom výhry do súťaže je prevádzkovateľ súťaže.

 

Pravidlá súťaže:

Do súťaže a do žrebovania budú zaradené fyzické osoby - zákazníci, ktorí v kamennej predajni Záhradníctva Hrad, adresa Hrad 323, 956 31 Krušovce nakúpia v priebehu mesiaca júl 2021 v minimálnej hodnote 10 EUR a zároveň vyplnia žrebovací lístok a vhodia do urny umiestnenej v Záhradníctve Hrad. Zákazník sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, vždy po uskutočnení nákupu v priebehu mesiaca júl 2021 v minimálnej hodnote 10 EUR.

 

Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov:

Výhra v súťaži je: Mix drevín v hodnote minimálne 1 000 EUR

Žrebovanie výhier sa uskutoční v priestoroch Záhradníctva Hrad, Hrad 323 , 956 31 Krušovce, dňa 2. 8. 2021 o 10:00 hod.. Žrebovanie bude verejné.

Počas žrebovania bude zo všetkých účastníkov súťaže vyžrebovaný jeden výherca a jeden náhradník. Náhradník sa môže stať výhercom v prípade, že sa nepodarí prevádzkovateľovi súťaže telefonicky skontaktovať s výhercom do 14 dní odo dňa žrebovania, pričom prevádzkovateľ súťaže uskutoční minimálne dva pokusy o skontaktovanie. V prípade druhého neúspešného kontaktovania výhercu v uvedenej lehote alebo v prípade, ak výherca nebude spĺňať podmienky a pravidlá súťaže alebo v prípade, ak výherca súťaže odmietne výhru, bude prevádzkovateľ súťaže kontaktovať rovnakým spôsobom ako výhercu náhradníka a to najneskôr v lehote ďalších 14 dní. V prípade, ak sa nepodarí skontaktovať ani s náhradníkom, výhra nebude odovzdaná žiadnemu z účastníkov súťaže.

Meno výhercu so začiatočným písmenom priezviska a mesto, z ktorého pochádza, budú 

uverejnené na web stránke Záhradníctva Hrad www.zahradnictvohrad.sk najneskôr
do 31. 8. 2021, k čomu účastník súťaže dáva účasťou v súťaži svoj súhlas.

Výhra bude odovzdaná len tomu výhercovi súťaže, ktorý spĺňa všetky podmienky a pravidlá  súťaže v zmysle súťažného poriadku a bol vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže.

Prevádzkovateľ súťaže, resp. osoba poverená prevádzkovateľom súťaže, ktorá bude  telefonicky kontaktovať výhercu, výhercu telefonicky oboznámi o spôsobe, mieste a čase  odovzdania výhry. Výhru odovzdá prevádzkovateľ súťaže výhercovi osobne v sídle prevádzkovateľa súťaže. Okrem výhry nemá výherca voči prevádzkovateľovi súťaže nárok
na náhradu ďalších nákladov súvisiacich s vyplatením výhry.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry zo súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené
od dane z príjmu.

Nepeňažné výhry presahujúce sumu 350 eur sa zdaňujú podaním daňového priznania, pričom podľa § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov organizátor súťaže pri poskytnutí nepeňažnej výhry oznámi výhercovi hodnotu výhier.

V prípade zistenia, že účastník súťaže konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nespĺňa/nespĺňal podmienky a pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného

podozrenia z porušenia súťažného poriadku má prevádzkovateľ súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

Každý účastník súťaže udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k spracúvaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, mesto, telefonický kontakt, a to až do vykonania všetkých úkonov potrebných pre ukončenie súťaže a odovzdania výhier.

Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať
od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi súťaže. Zo strany prevádzkovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov.

 

Záverečné ustanovenia:

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom. Účastníci súťaže svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou V prípade nejasností
na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.

Súťažný poriadok bude uverejnený počas trvania súťaže na internetovej stránke  prevádzkovateľa súťaže www.zahradnictvohrad.sk

 

V Krušovciach, dňa 1. 7. 2021

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy
Zasielame raz za 7 dní. Z odoberania newslettru sa môžete kedykoľvek odhlásiť  
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk